Maszyny-do-Opakowan.pl§ 1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji, mają zastosowanie do sprzedaży urządzeń oferowanych przez firmę KrakOpak.
2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji stanowią integralną część oferty/umowy.
3. Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji obowiązują od dnia 15.06.2017r.
4. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z ofertą/umową oraz z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Gwarancji przed zakupem urządzenia. Podpisanie oferty/umowy oznacza jej akceptację oraz akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji.

§ 2. Oferty

1. Jeżeli klient, do którego oferta KrakOpak została skierowana, po weryfikacji i ostatecznych uzgodnieniach bez zastrzeżeń przyjmie ofertę/umowę z Ogólne Warunki Sprzedaży i Gwarancji zamieszczonymi na stronie http://www.maszyny-do-opakowan.pl/ogolne_warunki_sprzedazy , rozumie się przez to, iż podmiot ten, zwany dalej „Kupującym", wyraża zgodę, aby sprzedaż została dokonana z zastosowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży i Gwarancji.
2. KrakOpak jest związany ofertą w terminie w niej oznaczonym. Jeżeli w treści oferty nie oznaczono terminu związania ofertą wówczas przyjmuje się, że oferta wiąże przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia jej wystawienia.
3. KrakOpak po otrzymaniu oryginału potwierdzonej przez osoby uprawnione do reprezentowania Kupującego oferty/umowy oraz otrzymaniu przedpłaty na konto bankowe zgodnie z warunkami płatności ustalonymi w w/w ofercie/umowie podejmuje się wytworzyć urządzenie/a zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz innymi warunkami określonymi w ofercie/umowie sprzedaży.

§ 3. Przekazanie własności oraz dostawa

1. KrakOpak zastrzega prawo własności sprzedanego urządzenia aż do uiszczenia przez Kupującego całości ceny.
2. Dostawa następuje na zasadach umieszczonych w umowie.

§ 4. Cena

1. W obrocie krajowym cena ustalana jest w PLN. W obrocie międzynarodowym w Euro.
2. Cena nie obejmuje:
a) ceł i opłat celnych
b) podatku VAT, cena podana w ofercie/umowie jest ceną netto.

3. Cena nie obejmuje:
a) transportu urządzeń oraz kosztów opłat frachtowych i ubezpieczenia
b) osprzętu i oprzyrządowania
c) części zamiennych i eksploatacyjnych
d) opakowania specjalnego typu paleta, skrzynia, itp.
e) instalacji i szkolenia personelu.


§ 5. Zapłata

1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny według harmonogramu płatności określonego w ofercie/umowie: zaliczka 30%(przy podpisywaniu umowy) i 70% płatności(najpóźniej 1 dzień przed transportem urządzenia do siedziby kupującego) chyba, że oferta/umowa stanowi inaczej.
2. Brak zaksięgowanej pozostałej części płatności min. 1 dzień przed ustalonym transportem maszyny do siedziby Kupującego, będzie skutkowało wstrymaniem transportu.
3. KrakOpak jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 945 -198-45-52.
4. Zapłata ceny następuje przelewem na rachunek bankowy KrakOpak każdorazowo wskazany na fakturze.

§ 6. Materiały do testów, odbiór urządzenia

1. Kupujący zobowiązuje się do dostarczenia KrakOpak na własny koszt i w odpowiedniej ilości materiały do testów: użytków produkowanych przez siebie wyrobów oraz własnego oprzyrządowania jeżeli nie zlecał jego wykonania w KrakOpak. Niedotrzymanie któregoś z w/w warunków /jeśli dotyczy/ zwalnia KrakOpak z odpowiedzialności za niezgodność z użytkiem docelowym jak też z terminowością wykonania.
2. Odbiór techniczny urządzenia następuje w siedzibie KrakOpak lub w siedzibie Kupującego w terminie uzgodnionym z Kupującym. Odbiór zostaje zakończony podpisaniem protokołu technicznego bez uwag.
3. Rezygnacja z odbioru jest równoznaczna z przyjęciem wyrobu na warunkach oferty bez uwag. W takiej sytuacji KrakOpak dokona odbioru jednostronnego.
4. W wypadku braku instalacji urządzenia w siedzibie Kupującego, data odbioru technicznego bądź poodbiorowo uzgodniony termin usunięcia zastrzeżeń jest momentem uruchomienia gwarancji na sprzedawane urządzenie.

§ 7. Dostawa urządzenia

1. Jeżeli oferta/umowa nie stanowi inaczej, za dodatkową opłatą maszyna zostanie przez KrakOpak spakowana, zabezpieczona oraz dostarczona za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego w ofercie/umowie przez Kupującego. W takim przypadku wydanie urządzenia oraz przejęcie ryzyka przez Kupującego przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia następuje z chwilą pokwitowania przyjęcia przesyłki przez przewoźnika.
2. W przypadku dostarczenia urządzenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący jest obowiązany sprawdzić, przed potwierdzeniem dostawy nienaruszalność przesyłki poprzez kontrolę opakowania w którym urządzenie było transportowane. Potwierdzenie dostawy przez Kupującego będzie oznaczać dostarczenie urządzenia w nienaruszonym stanie. W przypadku stwierdzenia, na podstawie uszkodzeń, że urządzenie było transportowane w sposób nieprawidłowy - nieuwzględniający właściwości urządzenia, Kupujący powinien zbadać stan urządzenia w obecności osoby je dostarczającej oraz sporządzić protokół uszkodzeń, zrobić zdjęcia zniszczeń opakowania i urządzenia oraz dokonać komisyjnego podpisania protokołu przez przewoźnika w obecności świadka. Strony zgodnie uznają, że niedopełnienie przez Kupującego w/w zobowiązań zwalniają KrakOpak z obowiązku dotrzymania zobowiązań terminowych zawartych w ofercie/umowie.
3. Rozładunek urządzenia i posadowienie w miejscu docelowym przeprowadza Kupujący własnymi siłami i środkami chyba że oferta/umowa stanowi inaczej.

§ 8. Opłaty magazynowe

1. W przypadku nieodebrania przez Kupującego urządzenia w ciągu dziesięciu dni roboczych po upływie planowego terminu dostawy, KrakOpak naliczać będzie opłaty magazynowe za przechowywanie urządzenia do czasu ich wysyłki do Kupujacego według stawki 4 PLN netto/m2 zajętej powierzchni dziennie.

§ 9. Instalacja urządzenia, szkolenia

1. KrakOpak za dodatkową opłatą po dostawie przeprowadzi instalację urządzenia, chyba że oferta/umowa stanowi inaczej.
2. Kupujący jest zobowiązany przygotować odpowiednie miejsce do posadowienia maszyny, zorganizować przyłącze elektryczne, ew. przyłącze pneumatyczne.
3. Kupujący jest zobowiązany zapewnić pomoc jednostek utrzymania ruchu, jeżeli takowa jest niezbędna, w celu instalacji urządzenia.
4. Po instalacji urządzenia Kupujący podpisuje protokół odbioru urządzenia co jednocześnie uruchamia okres gwarancyjny.
5. KrakOpak oświadcza, że na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu, jeżeli oferta/umowa nie stanowi inaczej, przeszkoli osoby odpowiedzialne w siedzibie Kupującego za obsługę urządzenia.
6. Szkolenia mogą się odbyć w siedzibie KrakOpak lub w siedzibie Kupującego.
7. Czas szkolenia wynosi około 2 godziny.
8. Koszty delegacji, dojazdu i zakwaterowania uczestników oraz koszty szkolenia ponosi Kupujący, chyba że oferta/umowa stanowi inaczej.

§ 10. Warunki gwarancji

1. Gwarancja jest udzielana wyłącznie pierwszemu Kupującemu, a jej termin biegnie od dnia odbioru urządzenia przez Kupującego zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Gwarancji
2. Gwarancją objęte są samoistne awarie urządzenia. Awaria samoistna urządzenia oznacza stan uniemożliwiający prawidłową pracę urządzenia spowodowany przyczynami leżącymi po stronie urządzenia i z tych przyczyn wynikający. Awaria samoistna nie jest związana z niewłaściwym używaniem urządzenia, a także nie wynika z korzystania z urządzenia w sposób niezgodny z DTR. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
3. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń powstałych podczas transportu i przeładunku
b) uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem urządzenia, niezgodnym z DTR lub nieprawidłową obsługą urządzenia, używaniem urządzenia w warunkach nieodpowiednich ze względu na niewłaściwą wilgotność, temperaturę lub naświetlenie
c) uszkodzeń, w szczególności na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, przepięć w sieci energetycznej lub/i telekomunikacyjnej, podłączenia do sieci energetycznej w sposób niezgodny z DTR.

4. Uprawnienia gwarancyjne nie przysługują w przypadku wykonania instalacji, naprawy urządzenia lub wymiany części zamiennych przez podmiot inny niż KrakOpak, podłączenia do urządzenia dodatkowego wyposażenia, chyba że jest ono rekomendowane przez KrakOpak, oraz stosowania innych niż zalecane przez KrakOpak materiałów eksploatacyjnych.
5. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy urządzenia, a w szczególności czyszczenia, smarowania, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi, programowanie parametrów użytkownika oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest Kupujący.
6. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, a w szczególności materiałów eksploatacyjnych.

§ 11. Gwarancyjny przegląd techniczny

1. W okresie gwarancji KrakOpak zastrzega sobie prawo dokonania przeglądu technicznego urządzenia.
2. Termin przeprowadzenia przeglądu zostanie uzgodniony z Kupującym.
3. Odmowa Kupującego dokonania przeglądu będzie skutkować wygaśnięciem uprawnień gwarancyjnych.

§ 12. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

1. Dla napraw pogwarancyjnych KrakOpak każdorazowo dokona wyceny i przedstawi do akceptacji ofertę takiej naprawy. Akceptacja oferty równoznaczna jest z akceptacją ceny. W niektórych przypadkach KrakOpak może odmówić naprawy pogwarancyjnej.
2. Dla niektórych napraw pogwarancyjnych KrakOpak zastrzega sobie prawo 100% przedpłaty na wykonanie naprawy, płatnej na podstawie faktury proforma.
3. Kupujący może odwołać zgłoszenie naprawy w każdym czasie. Jednakże, jeżeli na podstawie takiego zgłoszenia KrakOpak rozpoczął przygotowania do realizacji naprawy, Kupujący pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem do usunięcia wady i podróżą serwisanta włącznie.

§ 13. Ograniczenia odpowiedzialności

1. KrakOpak nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane tymi wadami.
2. KrakOpak nie ponosi odpowiedzialności za skutki roszczeń osób trzecich skierowanych do Kupującego w sprawie o naruszenie ich praw autorskich, patentów, licencji, znaków towarowych lub innych praw związanych z wykorzystaniem urządzenia do celów, które mogą naruszać prawa tych osób.
3. KrakOpak nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody powstałe u Kupującego w wyniku:
a) wadliwej pracy urządzenia
b) używania przez kupującego niesprawnego urządzenia
c) demontażu przez osoby nieuprawnione
d) wstrzymania funkcji produkcyjnych urządzenia
e) niepodjęcia kolejnych zleceń
4. KrakOpak nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu rękojmi.

§ 14. Odstąpienie od umowy

1. Strony uzgadniają, że jeśli po przyjęciu zamówienia Kupujący odstąpi od umowy, KrakOpak nalicza karę umowną w wysokości pełnej kwoty zaliczki.

§ 15. Siła wyższa

1. KrakOpak nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie, wykonaniu naprawy lub nieprawidłowe działania Urządzenia, jeżeli opóźnienie to jest spowodowane przez działanie siły wyższej, w tym w szczególności: powodzi, pożaru, wojny, stanu wyjątkowego, strajków lub nieprawidłowego działania systemów elektronicznych o charakterze powszechnym lub nieprawidłowego działania standardowych systemów elektronicznych lub programów komputerowych.

§ 16. Poufność

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji bez względu na charakter kontaktów gospodarczych pomiędzy nimi i na każdym ich etapie, w szczególności na etapie prowadzenia pomiędzy Stronami negocjacji zmierzających do zawarcia umowy, wykonania zawartej umowy, a także po wykonaniu tej umowy lub jej wygaśnięciu z jakichkolwiek przyczyn.
2. Obowiązek zachowania poufności wiąże Strony niezależnie od tego, czy negocjacje pomiędzy Stronami zakończą się zawarciem umowy czy też nie.

Copyright © 2023 - Verpackungsmaschinen